مـــــلـك تـــديـــن لــه الــمـــلــوك ويـــلـــتجـــي****يـــوم الـــقــــيـــا مـــة فــــقــــرهــــم بــــغـــــنــــا ه